Voorwaarden

Download hier de Voorwaarden Circular Design Challenge.

ARTIKEL 1. DOEL

Het doel van de Circular Design Challenge is om ontwerpstudenten een kennisimpuls te geven en voorbeelden te laten creëren van hoe consumentenproducten er uit zouden kunnen zien die geschikt zijn voor een circulaire economie. De  studenten krijgen tijdens de challenge informatie over circulair ontwerpen en circulair ondernemen, de mogelijkheid om de principes van circulair ontwerpen toe te passen en anderen hierover te inspireren en informeren.

ARTIKEL 2. DEELNAME

De Circular Design Challenge is een besloten challenge voor ontwerpstudenten aan een van de erkende HBO opleidingen en universiteiten in Nederland en België. Deelnemers dienen te zijn ingeschreven als student voor het schooljaar 2015/2016 bij een erkende opleiding.

Deelname aan de Circular Design Challenge is alleen mogelijk door inschrijving via het inschrijfformulier op www.circulardesignchallenge.nl/inschrijven, tot uiterlijk 10 juli 2016.

Na sluiting van de inschrijftermijn wordt een selectie gemaakt uit  alle inschrijvingen die aan de voorwaarden, zoals beschreven in onderstaande artikelen, voldoen. Bij de selectie wordt tevens rekening gehouden met een maximaal aantal deelnemers.

De organisatie behoudt zich het recht voor om, ook tijdens de challenge, een deelnemer uit te sluiten van deelname indien niet wordt voldaan aan alle voorschriften en verplichtingen zoals neergelegd in deze voorwaarden.

ARTIKEL 3. VOORSTEL ONTWERPUITDAGING

Het voorstel voor de ontwerpuitdaging behorend bij de inschrijving wordt ingediend volgens het voorgeschreven format op de website en voldoet aan de op de website beschreven eisen.

In dit voorstel beschrijft de deelnemer wat  hij/zij wil gaan onderzoeken en ontwerpen, hoe dit wordt ingepast in het tijdschema van de Circular Design Challenge en wat de focus en scope zijn van de ontwerpuitdaging.

In het voorstel motiveert de deelnemer zijn keus voor het product dat:

 • geen korte levensduur heeft, een bepaalde periode gebruikt kan worden;
 • herkenbaar is voor een zo groot mogelijk publiek;
 • en bestaat uit meerdere componenten of materialen.

De deelnemer licht voor de beschrijving van de productcontext de volgende elementen kort toe:

 • product of productcategorie;
 • gerelateerde directe en indirecte diensten;
 • onderliggende business modellen in de bestaande markt*;
 • en beschrijven wat er niet circulair is aan het product.

ARTIKEL 4. HET ONTWERP

De ontwerpproces is verdeeld in drie fases waarbij het resultaat van elke fase door de deelnemer op het open online platform genoemd in artikel 6 wordt gepubliceerd.

 • Waarom? Beschrijven van de achtergrond van het gekozen product en de ontwerpuitdaging.
 • Hoe? Weergeven van de ontwerpvisie of -richting.
 • Wat? Beschrijven en visualiseren van de eindoplossing door middel van een uitgewerkt concept.

*hierbij mag de Nederlandse markt als uitgangspositie genomen worden

ARTIKEL 5. TIJDSCHEMA

De Circular Design Challenge verloopt volgens het volgende tijdschema:

 • inschrijving via circulardesignchallenge.nl/inschrijving uiterlijk tot en met 10 juli 2016;
 • selectie van de voorstellen van de deelnemers uiterlijk 15 july 2016;
 • Coachsessie met professionals op een nader te bepalen datum in september 2016. Deze datum wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de website;
 • 10 oktober 2016 selectie van de top 10 beste ontwerpen;
 • 26 oktober 2016 pitch en prijsuitreiking van de top 10 beste ontwerpen tijdens de Dutch Design Week 2016 op CLICKNL DRIVE.

ARTIKEL 6. OPEN ONLINE PLATFORM

De deelnemer krijgt een unieke link en toegang tot het open online www.circulardesignchallenge.nl en zal zijn/haar resultaat van de betreffende ontwerpfase uiterlijk op onderstaande data en tijdstippen daarop publiceren:

 • Waarom? uiterlijk 29 augustus 2016 voor 10.00 uur;
 • Hoe? uiterlijk 19 september 2016 voor 10.00 uur;
 • Wat? uiterlijk 10 oktober 2016 voor 10.00 uur;

ARTIKEL 7. BEOORDELING ONTWERPEN

Een jury selecteert een top 10 uit de ontwerpen uit de laatste ontwerpfase. Deze ontwerpen worden door de deelnemers gepitcht op CLICKNL DRIVE tijdens de Dutch Design Week 2016. De juryleden worden op een nader te bepalen moment bekendgemaakt op www.circulardesignchallenge.nl/jury.

Op basis van de pitch worden twee prijzen uitgereikt: de publieksprijs en vakjuryprijs.

De publieksprijs wordt gekozen door de meeste stemmen vanuit het publiek en de vakjuryprijs wordt gekozen door de jury.

De prijsuitreiking van beide prijzen vindt plaats tijdens CLICKNL DRIVE op 26 oktober 2016 op de Dutch Design Week 2016.

De beslissing van de jury is bindend en daar kan niet over worden gecorrespondeerd. CIRCO onderwerpt zich zonder enig voorwaarde aan de juryuitspraak.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PUBLICATIE ONTWERP

 • De deelnemer zal tijdens de challenge geen inbreuk maken op enig recht van derden, vrijwaart CIRCO van aansprakelijkheid voor schadeclaims die ontstaan doordat het ontwerp inbreuk maakt op rechten van derden en vergoedt alle schade en kosten (waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand) die CIRCO moet maken in verband met een dergelijke schadeclaim.
 • Het intellectueel eigendom van het ontwerp en de daaruit voortvloeiende rechten komen toe aan de deelnemer.
 • Door deelname aan de Circular Design Challenge geeft de deelnemer CIRCO onherroepelijk het recht om het ontwerp en (tussentijdse) resultaten te publiceren via de websites circulardesignchallenge.nl en www.circulairondernemen.nl, via de social media channels van CIRCO en Nederland Circulair en diens partners en eventuele (digitale of fysieke) publicaties vanuit CLICKNL | DESIGN.
 • De door de jury geselecteerde top 10 van de ontwerpen zullen door de deelnemers worden gepitcht op CLICKNL DRIVE tijdens de Dutch Design Week 2016.
 • CIRCO heeft het recht alle ontwerpen van de challenge tentoon te stellen op een door CIRCO nader te bepalen locatie en tijdstip na de Dutch Design Week. CIRCO houdt daarvoor de ontwerpen en bijbehorende zaken zolang in haar bezit als zij noodzakelijk acht.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID CIRCO

CIRCO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan ontwerpen van deelnemers, gedurende de looptijd van de challenge, de periode waarin CIRCO een ontwerp in haar bezit heeft of een ontwerp getransporteerd wordt.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

Op de Circular Design Challenge is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de challenge worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

ARTIKEL 11. OVERIG

 • CIRCO is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en of aan te passen. Wijzigingen worden bekendgemaakt op circulardesignchallenge.nl/voorwaarden.
 • Indien een of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In dat geval zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de strekking van de te vervangen regeling.

CONTACTGEGEVENS EN VRAGEN

Voor vragen over de Circular Design Challenge kan contact worden opgenomen met Ivo Salters, coördinator van de Circular Design Challenge, e-mail: info@circulardesignchallenge.nl